Audit Intern

Auditul public intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi consiliere, concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii.

Auditul public intern in  România este reglementat prin Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată.

Conform prevederilor art. 11 lit. a) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, actualizată și organigramei aprobate în cadrul INMA compartimentul de audit public intern este structura organizată în subordinea directă a directorului general al INMA.

  1. Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern pe o perioadă de 3 ani şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
  2. Organizează şi efectuează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale INMA sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
  3. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern.
  4. Raportează imediat conducătorului INMA iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern.
  5. Actualizează planul de audit public intern, în funcţie de modificările legislative sau organizatorice, solicitările conducerii IINMA şi ale MCI și de schimbările semnificative privind expunerea la riscuri a structurii auditate.
  6. Efectuează misiuni de audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public, care sunt dispuse de conducerea INMA, în condiţiile legii.
  7. Elaborează/revizuieşte procedurIle operaţionale specifice activităţii de audit public intern.
  8. Elaborează/actualizează Carta auditului intern pe care o transmite spre avizare către CAPI–MCI și se aprobă de conducerea INMA.